Wydział Orientalistyczny
    U N I W E R S Y T E T   W A R S Z A W S K I
    Z a k ł a d   H e b r a i s t y k i
    Wydział Orientalistyczny


ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: +48-22 552 05 18
tel/fax: +48-22 826 36 83

Kierownik: dr Angelika Adamczyk
email: aadamczyk@uw.edu.pl

Zakład Hebraistyki prowadzi studia dla osób zainteresowanych językiem hebrajskim, zarówno klasycznym, jak i współczesnym oraz kulturą żydowską i izraelską. Nasi studenci badają literaturę hebrajską, począwszy od Biblii Hebrajskiej po teksty współczesne, a także zagadnienia językoznawcze i glottodydaktyczne oraz historię i kulturę Żydów i Izraela.

Prowadzimy 3- letnie studia pierwszego stopnia i 2-letnie studia drugiego stopnia. Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Studia licencjackie poświęcone są w dużej mierze intensywnej nauce języka hebrajskiego na różnych etapach jego rozwoju. Wysoki poziom znajomości języka pozwala na lekturę i analizowanie dzieł literackich oraz innych tekstów kultury w oryginale. Studenci zaznajamiają się także z podstawami judaizmu, epigrafiką hebrajską, historią Żydów i Izraela, historią literatury hebrajskiej oraz z kulturą izraelską.

Podczas studiów magisterskich prowadzone są seminaria i wykłady monograficzne w dziedzinie literaturoznawstwa, filozofii i językoznawstwa. Pogłębiana jest także znajomość języka hebrajskiego. Seminarium magisterskie odbywa się w języku hebrajskim, podobnie jak większość zajęć na tym etapie studiów.

Nasza oferta dydaktyczna skierowana jest do osób otwartych na inną kulturę, ciekawych świata, myślących krytycznie, lubiących uczyć się języków obcych, pragnących połączyć swoje zdolności i umiejętności językowe z wiedzą z innych dziedzin.

Zapewniamy wysoką jakość nauczania, indywidualne podejście do studenta i wysoko wykwalifikowaną kadrę. Współpracujemy z akademickimi ośrodkami zagranicznymi, np. Ben Gurion University of the Negev, INALCO w Paryżu, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Uniwersytet w Tel Awiwie. Nasi wykładowcy działają w licznych stowarzyszeniach akademickich, np. Stowarzyszenie Biblistów Polskich, International Society for the Study of Biblical and Semitic Rhetoric, Aram Society, Society for Aramaic Studies, European Association for Jewish Studies, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Society for Judaeo-Arabic Studies, World Union of Jewish Studies, National Association of Professors of Hebrew, European Association of Israeli Studies i in.