Zakład
  Hebraistyki
  UW

    INFORMACJA

        Dyżury zdalne pracowników (pdf)


        od 16.04 do 15.05. 2020 r.

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmiescie 26/28


           
  Zakład
  Hebraistyki
  UW

    zaprasza na
          wykład

prowadzony przez

    Prof. Awnera Holtzmana

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmiescie 26/28
Zakład Hebraistyki, sala 1

czwartek, 17 pazdziernika
            godz. 13:15-14:45
Dr. Judith Kalik
(The Hebrew University - Jerusalem)

אהבה,ידידות, מין ונישואים בין יהודים לנוצרים בממלכת פולין-ליטא

השפעות תרבותיות וקשרים חברתיים בין יהודים לנוצרים בממלכת פולין-ליטא