WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UW

Kierunek: orientalistyka

Szczegolowe Zasady Studiowaniana [WO 2010-2011]

uzupelnienia do Szczegolowych Zasad Studiowania [WO 2010-2011]


Specjalność: hebraistyka

Plan zajęć w roku akademickim 2020/21

RokI

sem. 1
sem. 2

Rok II

Rok III

sem. 1
sem. 2

Rok IV

Rok V

sem. 1
sem. 2(od 2017/2018 )
Trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia:
Program dydaktyczny - studia I stopnia (pdf)

Dwuletnie studia stacjonarne drugiego stopnia:
Program dydaktyczny - studia II stopnia (pdf)


(od 2019/2020 )
Trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia:
Program dydaktyczny - studia I stopnia (pdf)

Dwuletnie studia stacjonarne drugiego stopnia:
Program dydaktyczny - studia II stopnia (pdf)


Uzupełnienia do Szczegółowych Zasad Studiowania na Wydziale Orientalistycznym UW
obowiązujące w Zakładzie Hebraistyki WO: od 2014/2015 (pdf)


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

I. USTALENIA OGÓLNE

Studia pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność hebraistyka trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800 godzin, a liczba punktów ECTS mniejsza niż 180.

 

 

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent trzyletnich licencjackich studiów dziennych, uzyskując tytuł licencjata orientalistyki ze specjalnością hebraistyka, będzie reprezentował dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie:

Dodatkowo będzie miał wiedzę w zakresie:

Ponadto absolwent powinien opanować język hebrajski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie prostych tekstów źródłowych.

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury Żydów i Izraela, tak starożytnego, jak i współczesnego. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach upowszechniania kultury oraz w administracji publicznej. Ponadto absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTÓW

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

1. Lektorat języka obcego

Treści kształcenia: Czynne opanowanie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym z obszaru podstawowych dziedzin kultury.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować język na poziomie B2 i posługiwać się podstawowym słownictwem z podstawowych dziedzin kultury i orientalistyki.

 

2. Technologia informacyjna

Treści kształcenia: Opanowanie obsługi i użytkowania komputera podłączonego do Internetu, nabycie umiejętności jego wykorzystywania w życiu codziennym oraz w procesie kształcenia. Zakres materiału powinien stanowić odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych dla uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence). to: a) podstawy technik informatycznych, b) użytkowanie komputerów, c) prezentacja, d) arkusze kalkulacyjne, e) bazy danych, f) grafika menedżerska, g) usługi w sieciach informatycznych.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować obsługę komputera i użytkowanie komputera w życiu codziennym.

 

3. Wychowanie fizyczne

Udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

 

B. Przedmioty podstawowe

1. Antropologia kultury

Treści kształcenia: Zapoznanie studentów z wybranymi problemami, pojęciami, teoriami i metodami antropologii kulturowej. Omówienie podstawowych kwestii z zakresu studiów nad kulturą, relacji pomiędzy kulturą a środowiskiem naturalnym, systemów organizacji społecznej, problemu kształtowania osobowości, relatywizmu i uniwersalizmu językowego (i kulturowego), relacji ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, kwestii czasu i przestrzeni życia człowieka, formowania się i funkcjonowania cyklów obrzędowych (życia i roku). W toku wykładu  uwzględniony zostanie materiał także spoza obszaru Azji i Afryki.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać orientację w dziedzinie podstawowych pojęć, teorii i metod antropologii kulturowej. Powinien powiązać podstawowe kategorie z poszczególnymi koncepcjami z zakresu studiów nad kulturą.

 

2. Teoria kultury

Treści kształcenia: Filozoficzne i empiryczne podstawy wyodrębniania nauk o kulturze. Teoretyczna wiedza o kulturze w świetle poszczególnych szkół badawczych. Podstawowe teorie kultury, ich kategorie. Krytyczna analiza wybranych teorii kultury. Znakowy charakter kultury i jej aspekt komunikacyjny.

Efekty kształcenia: Student powinien znać i stosować podstawowe teorie używane do badań nad kulturą. Powinien orientować się w różnicach w pojmowaniu zjawisk kulturowych w zależności od zajmującej się kulturą dyscypliny naukowej. Powinien znać podstawowe szkoły naukowe i teorie w zakresie poszczególnych dyscyplin.

 

3. Historia filozofii

Treści kształcenia: Przegląd zagadnień filozoficznych w perspektywie historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ontologicznej i epistemologicznej.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać orientację w dziejach filozofii, znać główne szkoły filozoficzne i operować kategoriami używanymi w analizach filozoficznych.

 

C. Przedmioty kierunkowe

1. Wiedza o dziejach Izraela i Żydów

Treści kształcenia: Historia starożytnego Izraela w perspektywie świadectw literackich (Biblia hebrajska), i archeologicznych. Socjologiczny aspekt dziejów Izraela w starożytności. Podstawowe fakty z dziejów Żydów w diasporze ze szczególnym uwzględnieniem historii Żydów polskich w oparciu o teksty źródłowe, jak np. statuty gminne. Geneza i powstanie współczesnego Państwa Izraela, w tym historia ruchu syjonistycznego, dzieje osadnictwa żydowskiego w Palestynie oraz historia współczesnego Państwa Izraela.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać podstawową wiedzę o historii Izraela i Żydów od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy. Powinien samodzielnie interpretować zjawiska, odwołując się do wydarzeń historycznych.

 

2. Zagadnienia społeczno-kulturowe Izraela

Treści kształcenia: Podstawowe wiadomości dotyczące charakterystyki państwa Izraela pod względem położenia, warunków, klimatu, gospodarki, ludności i jej rozmieszczenia. Podkreślenie związku tych czynników z kulturą. Stosunki z Arabami i państwami arabskimi, uwikłanie w wielką politykę międzynarodową. Związek czynników klimatycznych z gospodarką.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować wiedzę dotyczącą położenia, gospodarki i polityki Izraela. Powinien analizować zjawiska z tej dziedziny.

 

3. Wiedza o literaturze hebrajskiej

Treści kształcenia: Wiadomości o historii literatury w języku hebrajskim. Powstanie i rozwój literatury biblijnej, literatura hebrajska okresu Drugiej Świątyni, w tym zwojów z Kumranu. Powstanie i rozwój literatury rabinicznej, w tym Talmudu oraz midraszy. Rozwój literatury hebrajskiej w okresie średniowiecza z uwzględnieniem podziału na świat aszkenazyjski i sefardyjski. Narodziny współczesnej literatury hebrajskiej w okresie haskali (odrodzenia), literatura hebrajska przed powstaniem Państwa Izraela, literatura izraelska.

Efekty kształcenia: Student powinien posiąść podstawową wiedzę o historii literatury hebrajskiej. Powinien samodzielnie interpretować dzieła literackie oraz umieścić je w kontekście zjawisk kulturowych.

 

4. Wiedza o judaizmie

Treści kształcenia: Podstawowe wiadomości o judaizmie, genezie religii, kształtowaniu się doktryny oraz liturgii. Charakterystyka halachy (prawa religijnego) i obrzędowości z uwzględnieniem podziału na świat aszkenazyjski i sefardyjski. Mistyka żydowska i nurty przez nią inspirowane: sabataizm, chasydyzm. Charakterystyka najważniejszych współczesnych nurtów w judaizmie:  reformowanego, ortodoksyjnego, konserwatywnego. Judaizm wobec Holocaustu oraz miejsce religii w Państwie Izraela.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować wiedzę o podstawowych założeniach doktrynalnych judaizmu i jego dziejach. Powinien umieć zinterpretować i analizować zjawiska religijne i filozoficzne.

 

5. Epigrafika hebrajska

Treści kształcenia: Analiza morfologiczna inskrypcji hebrajskich, zarówno monumentalnych (elementy architektoniczne), upamiętniających wydarzenia, jak i ostrakonów, inskrypcji na naczyniach glinianych i innych przejawów sztuki użytkowej oraz na pieczęciach i odciskach pieczęci. Ważne są tutaj także inne inskrypcje zachodniosemickie, rzucające światło na dzieje starożytnych Hebrajczyków.

Efekty kształcenia: Student powinien posiadać podstawową wiedzę o historii starożytnego Izraela w oparciu o artefakty będące elementami architektury i sztuki użytkowej starożytnych Hebrajczyków.

 

6. Wiedza o języku hebrajskim

Treści kształcenia: Wiadomości dotyczące opisowej gramatyki języka hebrajskiego. Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych działów gramatyki: fonologii, morfologii oraz składni współczesnego języka hebrajskiego z podaniem elementów specyficznych dla starożytnych faz w rozwoju języka, jak hebrajski biblijny oraz hebrajski rabiniczny. Wykład z gramatyki uzupełniony o liczne przykłady zastosowania konkretnych konstrukcji gramatycznych, pochodzące zarówno ze współczesnej literatury i prasy hebrajskiej, jak i z literatury biblijnej i rabinicznej.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować gramatykę opisową języka hebrajskiego w podstawowych działach, umieć opisać i zastosować podstawowe konstrukcje.

 

D. Przedmioty specjalnościowe

1. Język hebrajski

Treści kształcenia: Praktyczna nauka języka hebrajskiego rozpoczynająca się od nauki pisma hebrajskiego oraz fonetyki w praktyce, poprzez opanowanie umiejętności pisania i czytania, zarówno pisma odręcznego, jak i druku. Nabycie umiejętności swobodnego porozumiewania się w kwestiach codziennych i oficjalnych. Rozumienie ze słuchu radia i telewizji. Jednocześnie część zajęć poświęconych jest praktycznemu opanowaniu treści podawanych w ramach wiadomości o języku hebrajskim, w tym odmiana czasowników regularnych i nieregularnych, wyrażania kategorii stanu imion, tworzenia form liczby i rodzaju, budowy zdań imiennych i czasownikowych, prostych, złożonych oraz wielokrotnie złożonych.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować język hebrajski w mowie i piśmie, aby móc się nim swobodnie posługiwać, tłumaczyć teksty i tłumaczyć na żywo.

 

2. Lektura tekstów hebrajskich

Treści kształcenia: Lektura tekstów hebrajskich obejmuje zarówno czytanie tekstów biblijnych i rabinicznych, jak i współczesnych tekstów prasowych, prostych tekstów literackich oraz tekstów z zakresu teologii, polityki bądź filozofii. Umiejętność czytania na głos, rozumienia i tłumaczenia tych tekstów na język polski. Umiejętność wskazania konstrukcji gramatycznych w tekście. Interpretacja tekstu i dyskusja na jego temat.

Efekty kształcenia: Student powinien czytać na głos, tłumaczyć, analizować od strony gramatycznej i treściowej wybrane teksty hebrajskie oraz umieć zinterpretować ich treść i znaczenie dla religii i kultury Żydów i Izraela.

 

3. II język orientalny

Treści kształcenia: Nauka drugiego języka orientalnego zaproponowanego zależnie od możliwości Zakładu Hebraistyki lub WO: jidysz, arabskiego, aramejskiego lub akadyjskiego. Opanowanie pisma (jeśli to konieczne), fonologii, podstawowych zasad gramatycznych, umiejętność konwersacji na podstawowym poziomie.

Efekty kształcenia: Student powinien opanować pismo (w zależności od języka), podstawowe konstrukcje gramatyczne oraz umiejętność konwersacji na podstawowym poziomie.

 

4. Proseminarium hebraistyczne

Treści kształcenia: Przekazanie podstawowych zasad przygotowania do pisania prac hebraistycznych. Kwestia transkrypcji i transliteracji, technika przygotowywania przypisów, odsyłaczy i bibliografii. Podstawowy warsztat hebraistyczny: encyklopedie, posługiwanie się konkordancjami do Biblii, korzystania z krytycznych wydań tekstów rabinicznych oraz elektronicznych wersji klasycznych tekstów judaizmu. Technika pisania recenzji i rozprawek.

Efekty kształcenia: Student opanowuje technikę pisania rozprawek, umiejętność przygotowania przypisów i bibliografii oraz poznaje podstawowy warsztat hebraistyczny.

 

7. Seminarium licencjackie

Treści kształcenia: Zajęcia przygotowujące studenta do napisania pracy licencjackiej zgodnie z wybranym tematem i zainteresowaniami. Ukierunkowanie pod kątem odpowiedniej literatury i metodologii. Zastosowanie w praktyce wiedzy dotyczącej techniki pisania pracy i sporządzania odsyłaczy, zdobytej na proseminarium. Analiza i opracowanie wybranych zagadnień z dziedziny literatury, religii, języka i kultury współczesnego Izraela. Zajęcia zakończone napisaniem pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia: Student poznaje odpowiednią literaturę i metodologię, stosuje w praktyce wiedzę dotyczącą techniki przygotowania pracy licencjackiej na wybrany temat.